ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ

University Grants Commission / DEB (Entitled) Courses
NAAC A++ | NIRF 53rd | State Government University, Punjab, India
ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ by Guru Nanak Dev University

`